Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czy jest bezpieczna obsługa informatyczna?
Osbługa informatyczna firm czy potrzebna serwis informatyczny?

Outsourcing obsługi IT dla firm może być doskonałym wyborem dla firm. Może pomóc firmom obniżyć koszty i skupić się na zadaniach, które czynią je wyjątkowymi. Na przykład, outsourcing zarządzania usługami w chmurze i infrastrukturą może pozwolić zespołowi skupić się na bardziej strategicznych projektach. Outsourcing umożliwia również zespołowi szybszą realizację projektu, o ile cele są jasno określone. Sprzedawcy mogą również generować bardziej realistyczne propozycje, jeśli mają dokładne informacje o tym, czego potrzebuje firma. Posiadanie dobrego planu pomoże Tobie i Twoim dostawcom oszacować rozmiar i koszt projektu.

Lekcje z decyzji Energen o outsourcingu komputerów osobistych

Kiedy nadszedł czas na aktualizację oprogramowania Energen do planowania wydobycia ropy naftowej, firma zdecydowała się zlecić ten projekt na zewnątrz. Planowała zatrudnić zewnętrznego dewelopera do wykonania aktualizacji, ale Martin przekonywał, że najnowocześniejsze oprogramowanie nie da Energenowi przewagi w branży.

Menedżerowie Energen napotkali szereg trudności związanych z podejściem strategicznym kontra towarowym, ale szybko zrozumieli, że maksymalizacja elastyczności i kontroli powinna być podstawą decyzji dotyczących zaopatrzenia. Obrali kurs, który ostatecznie dobrze przysłuży się firmie w przyszłości.

Gdy technologia klient-serwer stała się bardziej powszechna, zarząd Energen zdecydował się na outsourcing swojego centrum danych. Firma nie mogła już sobie pozwolić na zatrudnianie własnych programistów do obsługi dużych komputerów mainframe i tworzenia aplikacji klient-serwer. Aby zaoszczędzić koszty i usprawnić operacje informatyczne firmy, menedżerowie Energen szukali wielu dostawców i negocjowali krótkoterminowe kontrakty. Ostatecznie zdecydowali się na przekazanie części działalności firmie zewnętrznej, zachowując jednocześnie kontrolę kierowniczą nad operacjami o znaczeniu krytycznym.

Outsourcing produkcji i projektowania komputerów był sytuacją korzystną dla obu firm. Dzięki outsourcingowi projektowania komputerów i łańcucha dostaw, firmy poprawiły swój zwrot z aktywów netto (RONA). Decyzja o outsourcingu procesu produkcyjnego poprawiła również bilans firmy. Ale co z ekspertami? Na szczęście wielu z nich pracowało z firmami, które doświadczyły tych samych wyzwań co Energen.

Wyzwania związane z outsourcingiem

Jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia przy outsourcingu jest przejrzystość procesu. Istotne jest, aby firma rozumiała związane z nim ryzyko oraz sposób, w jaki może je ograniczyć. Umowy outsourcingowe powinny zawierać dokumenty „RACI”, które określają strukturę zarządzania odpowiedzialną, rozliczaną, konsultowaną i informowaną. Umowy outsourcingowe powinny również skupiać się na metrykach i doświadczeniu klienta. Taka koncentracja zapewnia swobodę zmian, jeśli coś pójdzie nie tak. Pomocne są również okresowe aktualizacje.

Zarządzanie różnicami kulturowymi to kolejna ważna kwestia. Różnice w kulturze organizacyjnej mogą wpływać na komunikację, zrozumienie i wydajność w miejscu pracy. Firmy powinny upewnić się, że ich partner outsourcingowy mówi i rozumie język angielski. W przeciwnym razie może to spowodować zamieszanie i błędną komunikację między obiema stronami. Ponadto, firmy powinny rozważyć strefę czasową swojego partnera outsourcingowego.

Kwestie kulturowe mają coraz większe znaczenie w umowach outsourcingowych. Firmy muszą być świadome specyfiki kulturowej poszczególnych firm i krajów i być przygotowane do zarządzania tymi złożonościami. Programy uwrażliwiania na kwestie wielokulturowe są jednym z rozwiązań pozwalających na rozwiązanie tych problemów. Firmy powinny również unikać mentalności „zleć i zapomnij”. Dobry dostawca usług outsourcingowych może pomóc w ograniczeniu tego ryzyka i pomóc organizacjom zdefiniować i przekazać swoje wymagania odpowiednim dostawcom.

Należy opracować kompleksowy plan komunikacji dla wszystkich zainteresowanych stron. Strategia powinna odnosić się do pytania: „Co ze mną?”. Przekazać informacje o zmianach w sposób, który będzie rezonował z różnymi poziomami pracowników. Plan komunikacji powinien obejmować komunikację indywidualną, fora i inne strategie, które pomogą poszczególnym osobom zrozumieć zmianę i jak najlepiej na nią zareagować. Komunikacja musi być spójna i ciągła. Społeczność interesariuszy poszukuje informacji i musi mieć poczucie, że została wysłuchana.

Outsourcing od lat jest podstawą biznesu, ale wiąże się z nim wiele wyzwań. Choć może być opłacalny i wydajny, wymaga również nowego sposobu myślenia. Chociaż często nie jest to najlepszy wybór dla każdej firmy, może być nieocenionym zasobem.

Korzyści z outsourcingu

Outsourcing niektórych funkcji może być dla firmy doskonałym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy przy jednoczesnym uwolnieniu wewnętrznych zasobów dla podstawowych operacji biznesowych. To z kolei może skutkować lepszą wydajnością i ogólną stabilnością. Firmy, które zlecają pewne funkcje na zewnątrz, powinny być pewne, że wybierają odpowiedniego dostawcę dla swoich potrzeb. Niektóre z korzyści płynących z outsourcingu dla firm obejmują:

Outsourcing może pomóc firmie wejść na nowe rynki i zachwycić różne bazy klientów. Doświadczeni dostawcy zazwyczaj prowadzą globalną rekrutację i są obecni na całym świecie, a także posiadają skalowalne procesy i platformy raportowania. Te korzyści mogą dać Twojej firmie impuls, którego potrzebuje, aby rozwijać się na arenie międzynarodowej. Wybierając doświadczonego dostawcę, możesz zmaksymalizować potencjał globalnej ekspansji swojej firmy.

Niektórzy ludzie mogą jednak nie zgadzać się z outsourcingiem, zwłaszcza jeśli skutkuje on utratą miejsc pracy w USA. Niektóre firmy mogą jednak postrzegać outsourcing jako sposób na obniżenie kosztów, zaoszczędzenie na kosztach szkoleń i zwiększenie skali działalności. I chociaż wiele firm korzysta z outsourcingu, powinny one zawsze być świadome ryzyka.

Kolejną korzyścią z outsourcingu jest to, że firmy mogą zoptymalizować budżety wewnętrzne. Outsourcing może również pomóc firmom skupić swoje zasoby na ich podstawowych kompetencjach. Uwalniając pracowników wewnętrznych do wykonywania podstawowych zadań, firmy mogą zwiększyć swoją efektywność i produktywność. Na przykład prezes firmy technologicznej może zlecić na zewnątrz obsługę zasobów ludzkich i świadczeń pracowniczych. Dzięki temu wysoko wykwalifikowane osoby mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.

Outsourcing może również pomóc firmom w szybkim zwiększeniu skali. Outsourcing jest znacznie tańszy niż zatrudnianie pracowników we własnym zakresie. Tnąc koszty, firmy mogą zwiększyć efektywność i produktywność. Wreszcie, outsourcing może poprawić konkurencyjność firmy. Firmy powinny rozważyć, czy ich podstawowe kompetencje najlepiej nadają się do outsourcingu, czy też nie.

Ukryte klauzule w umowie o świadczenie usług

Podczas outsourcingu usług IT dla firm, kluczowe jest zrozumienie wszystkich ukrytych klauzul w umowach o świadczenie usług outsourcingu IT, aby uniknąć sporów prawnych. Jednym z największych problemów jest ochrona własności intelektualnej. Wiele firm obawia się, że ich pomysły, procesy i informacje zostaną skradzione przez dostawcę usług, ale mogą się chronić, zawierając umowę o zakazie konkurencji. Umowy te zazwyczaj zawierają ograniczenia dotyczące przekazywania informacji, klauzule o nieujawnianiu informacji oraz klauzule dotyczące konkurencji.

Ważne jest również zrozumienie praw własności. Umowa o świadczenie usług outsourcingu IT musi jasno określać, kto jest właścicielem oprogramowania i kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie w nim zmian. Wszelkie niejasności w tym zakresie mogą sparaliżować działania. Ponadto umowa musi określać, jakie prawa ma klient do kodów źródłowych i kontroli modyfikacji.

Innym przykładem ukrytych klauzul w umowach o świadczenie usług outsourcingu IT są umowy o poziomie usług, których celem jest uzyskanie gwarancji usług od firmy outsourcingowej. SLA może pomóc w motywowaniu zdalnych programistów poprzez określenie bazowego poziomu jakości usług. Może również zawierać kary umowne za niewykonanie usługi. SLA powinny być jak najbardziej kompleksowe i zawierać krytyczne i kluczowe poziomy usług, a także inne metryki.

Ważne jest również, aby rozważyć czas trwania umowy outsourcingowej. Długość kontraktu na usługi outsourcingu IT może wpłynąć na sukces przedsięwzięcia outsourcingowego. Na przykład w 2004 roku BBC podpisała 10-letni monolityczny kontrakt na usługi outsourcingu IT z Siemens Business Services. W tym czasie BBC rozważała możliwość rozłożenia swoich usług outsourcingu IT na różnych dostawców, ale zdecydowała się na największą firmę outsourcingową.

Często klauzula ta dotyczy praw własności intelektualnej. Zazwyczaj wykonawca zgadza się na sprzedaż praw do wyników usług za uzgodnioną kwotę. Dotyczy to oprogramowania, multimediów i animacji.

Wiarygodność partnera outsourcingowego

Wybierając partnera outsourcingowego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym doświadczenie partnera outsourcingowego, jego osiągnięcia i liczbę klientów, których obsługiwał. Ważne jest również zwrócenie uwagi na inne czynniki, takie jak szybkość reakcji i umiejętność rozwiązywania problemów. Wiarygodny partner outsourcingowy będzie przejrzysty i łatwy w komunikacji.

W niedawnym badaniu Nice Insight stwierdzono, że jakość i niezawodność należą do najbardziej poszukiwanych atrybutów u partnera outsourcingowego. Spośród wszystkich atrybutów, jakość i niezawodność zostały ocenione jako dwa najwyższe atrybuty przez firmy CRO i CMO. Firma zwróciła również uwagę na osiągnięcia regulacyjne i innowacyjność.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]